KOLEJNA ODZNAKA JAKOCI eTWINNING

Od stycznia do maja minionego roku szkolnego, uczniowie obecnych klas 2b i 3a zaangaowali si w midzynarodowy projekt eTwinning, noszcy nazw „Music sounds around us – Muzyczne dwiki dookoa nas”. Wzio w nim udzia 3 partnerów z pastw europejskich – Polska, Chorwacja i Dania. Gimnazjalici sukcesywnie tworzyli wasn spoeczno internetow, poznawali zagranicznych partnerów, wymieniali si informacjami i dowiadczeniami a ich celem byo podkrelenie tego, e muzyka towarzyszy im kadego dnia, moe stanowi pasj, a nawet czy pokolenia.

Projekt od pocztku swojego istnienia by bardzo zrónicowany – uczniowie oprócz wykonywanych na bieco dziaa (tworzenia prezentacji na temat rónych gatunków muzycznych, gromadzenia informacji o wykonawcach i zespoach ksztatujcych gusta muzyczne modych ludzi), dwukrotnie uczestniczyli w midzynarodowych spotkaniach z wolontariuszkami FERSO (Fundacji Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego). Podczas warsztatów zorganizowanych w lutym, a nastpnie w kwietniu, mieli okazj rozmawia po angielsku z Mathilde Sauvage z Belgii i Lucille Kownacki z Francji. Studentki zza granicy przygotoway interesujce prezentacje poszerzajce wiedz modych ludzi m.in. z zakresu muzyki i zmieniajcych si w niej trendów modowych, a co najwaniejsze ubogaciy i znacznie oywiy projekt pod wzgldem jzykowym, rozwijajc wród uczniów kompetencje lingwistyczne.

Dalsze dziaania uczniów, skierowane na rozwój platformy twinspace oraz przygotowanie apelu podsumowujcego niemale póroczny projekt, tylko potwierdziy jako naszych przedsiwzi. W rezultacie gimnazjum zostao wyrónione Krajow Odznaka Jakoci eTwinning a nauczyciele prowadzcy projekt (p.Annika Niburska i p.Jolanta Piasecka) otrzymali listy gratulacyjne. Oczywicie praca uczniów równie zostaa doceniona, a za swój wkad w tworzenie projektu otrzymali pikne dyplomy.

Zarówno uczestnicy jak i koordynatorki dziaa niezmiernie ciesz si, e realizowane na terenie gimnazjum projekty midzynarodowe zostay docenione ju po raz pity przez biuro akcji eTwinning i maj nadziej, e ich praca bdzie procentowa poprzez podniesienie jakoci ksztacenia w koluszkowskiej „Dwójce”.

ODZNAKA JAKOCI>>
ARTYKU Z TWK >>
LIST GRATULACYJNY DLA KOORDYNATOREK PROJEKTU>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo