Tak witowalimy Dzie Matematyki.

Dziki staraniom nauczycieli matematyki, p. A. Podwysockiej, p.R. Krauze i p.D. Iowieckiej, nasza szkoa wczya si w ogólnopolskie obchody Dnia Matematyki, które zostay objte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Warto przypomnie, e to wito ma wymiar wiatowy i zostao zapocztkowane przez organizacj “World Education Games” w 2007 r. W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyy si w 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve i wzio w nich udzia ponad 100 szkó z caej Polski. W tym roku i my postanowilimy uczci królow nauk. Z tej okazji kada klasa przygotowaa plakaty ilustrujce wszechobecno matematyki w naszym yciu. Plakaty te byy nie tylko atrakcyjn ozdoba szkolnych korytarzy, ale równie ródem ciekawych informacji.. Jury za najciekawsz uznao prac Piotrka Kotuniaka z kl. I a. Drugie miejsce w tej konkurencji zaja kl. III b, dla której plakat wykonaa Paulina Kwiatkowska. Bardzo emocjonujcy okaza si Turniej Wiedzy Matematycznej, który rozpocz si punktualnie o 9.00. Wziy w nim udzia dwuosobowe zespoy, skadajce si z przedstawicieli wszystkich klas. Rywalizacja bya niezwykle wyrównana. Dopiero w trzeciej rundzie, po zaciekej walce trzecioklasistów, turniej zosta rozstrzygnity. A oto jego wyniki:
I miejsce – kl. III c
II miejsce – kl. III b
III miejsce – kl. I b

Turniej by okazj do sprawdzenia swych umiejtnoci matematycznych. Dostarczy uczestnikom wiele satysfakcji i dobrej zabawy. Równie ostatni punkt obchodów Dnia Matematyki spotka si z aprobat wszystkich. Wybrani uczniowie wcieli si w rol nauczycieli i poprowadzili lekcje matematyki dla swych kolegów i koleanek. Trzeba przyzna, e znakomicie wywizali si z powierzonych im zada. W wielu drzemie prawdziwy talent pedagogiczny. Mamy nadziej, e wito matematyki na trwae wpisze si w nasz kalendarz imprez szkolnych. 

zobacz zdjcia

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo