LITERACKI SUKCES NASZEJ UCZENNICY

Jagoda Rybaczuk z kl. II c zdobya I wyrónienie w X edycji, objtego patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ogólnopolskiego Konkursu „Obraz a sowo. Literacki opis dziea malarskiego”. Na konkurs nadesano 97 prac, które ocenili pod ktem swojej specjalizacji historycy sztuki, plastycy i polonici. Jury obradowao w nastpujcym skadzie:
1) Iwona Mohl – wicedyrektor Muzeum Górnolskiego w Bytomiu,
2) dr hab. Anna Gomóa z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu lskiego,
3) Anna Rak - kierownik Dziau Edukacji Muzeum Górnolskiego w Bytomiu,
4) Magdalena Wicek - dyrektor Szkoy Jzyków Obcych Goldenlingua w Bytomiu.
Zadaniem uczestników tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu byo stworzenie literackiego opisu obrazu K. Krzyanowskiego „Fortepian”, znajdujcego si w zbiorach organizatora - Muzeum Górnolskiego w Bytomiu. Stopie trudnoci by bardzo wysoki, albowiem opis ten mia stanowi drobiazgow analiz formaln dziea, obejmujc cao budujcych go elementów. Dodatkowo naleao zinterpretowa go w kontekcie historycznym, z uwzgldnieniem elementów biografii malarza. Oczywistym wymogiem bya logiczna i przejrzysta narracja konkursowego tekstu.
Prace laureatów bd prezentowane w specjalnej publikacji pokonkursowej, która w zaoeniu organizatorów ma by nie tylko pamitk, ale równie cennym materiaem dydaktycznym wykorzystywanym na szkolnych lekcjach. Jestemy dumni, e w tym roku znajdzie si tam równie praca naszej uczennicy. Warto w tym miejscu doda, e Jagoda Rybaczuk sztuk interesuje si od dawna. Mamy nadziej, e udzia w tak prestiowym konkursie i zajcie wysokiej pozycji zmobilizuje j do wytrwaej pracy i zachci do dalszego rozwijania swoich zainteresowa. << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo