„BEST - Bd Europejskim Stranikiem Skarbów”! Projekt Commenius w naszym gimnazjum

W dniach 04. – 08. 02. 2013r. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Koluszkach wraz z modzie z Portugalii, Sowenii, Turcji i Cypru wykonywali zadania zwizane z realizacj dwuletniego projektu edukacyjnego w ramach programu Comenius „Uczenie si przez cae ycie”. Tytu naszego projektu brzmi: „BEST - Be European Saviors of Treasures! ( Bd Europejskim Stranikiem Skarbów) i w zwizku z tym uczniowie biorcy w nim udzia wykonywali przez okres jego trwania rónorodne zadania. Najwaniejszymi z nich byy: poszukiwanie wspólnych korzeni, pochodzenia nazw wasnych, odwoywanie si do legend, odnajdywanie w historii i kulturze tego, co moe czy nasze kraje. Jzykiem komunikacji by oczywicie jzyk angielski, wic spotkanie z rówienikami stanowio dla modziey take doskona okazj do podniesienia umiejtnoci jzykowych. Koordynacj dziaa w Gimnazjum nr 2 zajy si panie: Alicja Kowalczyk oraz Ewa Olszyska – Plintara, a wspierao je cae grono pedagogiczne. Podczas wizyty partnerskiej przez cay tydzie uczniowie uczestniczyli w zajciach o charakterze integracyjnym. Wtorek by dniem warsztatów przygotowanych przez nauczycieli Gimnazjum nr 2. Tego dnia modzie rozwizywaa tajemnice wasnych imion, by nastpnie móc stworzy na ich temat prezentacj multimedialn. Tworzono take sowniki, w których umieszczano najpotrzebniejsze zwroty w jzykach uczestników projektu, wykonywano pamitkowe ozdoby, uczono si narodowych taców polskich oraz pracowano nad anglojzyczn wersj piosenki – hymnu projektu. Póniej za przyszed czas na gry i zabawy sportowe. W rod „Europejscy Stranicy Skarbów” szukali ich w stolicy naszego kraju. Znaleli je przede wszystkim w legendach miejskich i architektonicznych perekach Warszawy. W czwartek z kolei nasi gocie udali si na podbój wielokulturowej odzi.
Po poudniu efekty pracy w ramach projektu zostay podsumowane podczas spotkania w Miejskim Orodku Kultury w Koluszkach. Publiczno moga nie tylko podziwia wystpienia uczestników projektu i to, co w trakcie jego trwania udao si im zrealizowa, ale take przekona si, e midzy uczniami i nauczycielami z tych piciu krajów: Polski, Tucji, Sowenii, Cypru i Portugalii zawizaa si prawdziwa ni porozumienia, dajca pocztek owocnej wspópracy i prawdziwej przyjani. Udzia w projekcie „BEST - Be European Saviors of Treasures ! ( Bd Europejskim Stranikiem Skarbów) by bowiem dla wszystkich jego uczestników fascynujc przygod, która ponadto daa im moliwo praktycznego wykorzystania znajomoci jzyka obcego, nawizywania nowych znajomoci, uczenia si siebie nawzajem. Z wizyty w Koluszkach Polsce nasi gocie zabrali nie tylko pikne wspomnienia, ale take przekonanie o tym, e staropolska gocinno nie jest tylko pustym hasem, gdy dowiadczyli jej w domach goszczcych ich osób. Naley podkreli, i Rodzice naszych uczniów dooyli wszelkich stara, aby nasi gocie czuli si w ich domach jak najlepiej.
Pitek by nie tylko czasem poegna, ale i obietnic wzajemnego podtrzymywania zawartych w Polsce znajomoci, które bd miay szans na nowo rozkwitn w socu Cypru, dokd uczestnicy projektu przyjad w maju.  zobacz zdjcia>>

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo