Nauczyciele z wizyt
w Sowenii.

W roku szkolnym 2012/2013 modzie naszej szkoy rozpocza prac w projekcie finansowanym przez Uni Europejsk- COMENIUS. Warto zaznaczy, i w województwie ódzkim dofinansowanie otrzymao 30 szkó , w tym dwie wanie z Koluszek. Tytu naszego projektu brzmi- „BEST - Be European Saviors of Treasures! ( Bd Europejskim Stranikiem Skarbów ). Jego realizacja rozpocza si od wizyty przygotowawczej, która miaa miejsce w dniach 15-19 padziernika 2012 r., w miecie Velenje w Sowenii. Kad ze szkó partnerskich reprezentowao dwóch przedstawicieli. Ze strony Gimnazjum nr 2 byy to nauczycielki jzyka angielskiego- koordynator projektu- pani Alicja Kowalczyk oraz pani Ewa Olszyska -Plintara. Gównym celem tej wizyty byo opracowanie dwuletniego harmonogramu dziaa oraz dokadne ustalenie terminów odwiedzin w poszczególnych krajach.

Pobyt w Sowenii wiza si nie tylko z bezporednimi pracami nad projektem. Jego uczestnicy mieli take moliwo poznania soweskiego systemu edukacji oraz zwiedzenia bardzo nowoczesnego Zespóu Szkó w Velenje. Brali równie udzia w rónorodnych zajciach,midzy innymi w lekcjach jzyka angielskiego prowadzonych przez native speaker'a z Wielkiej Brytanii. Soweska wizyta przygotowawcza odbya si w bardzo przyjemnej i miej atmosferze.

Nastpne spotkanie z uczestnikami projektu odbdzie si w lutym 2013 roku w naszym miecie. Natomiast w maju 2013 roku nasi uczniowie wraz z nauczycielami spdz kilka dni na Cyprze.

Uczniowie biorcy udzia w projekcie bd wykonywa , przez okres jego trwania, rónorodne zadania. Najwaniejsze z nich to: poszukiwanie wspólnych korzeni, pochodzenia nazw wasnych, odwoywanie si do legend, odnajdywanie w historii i kulturze tego, co moe czy nasze kraje. Jzykiem komunikacji jest jzyk angielski wic spotkanie z rówienikami bdzie dla modziey okazj do podniesienia umiejtnoci jzykowych. Oprócz naszych uczniów w projekcie bierze udzia modzie ze szkó z Cypru, Portugalii, Sowenii i Turcji.

  zobacz zdjcia>>

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo