Z muzyk przez Dani i Chorwacj – projekt edukacyjny klasy 1b i 2a.Nasze gimnazjum ju od siedmiu lat z ogromnym powodzeniem angauje si w realizacj wielu projektów midzynarodowych, o czym moe wiadczy szereg nagród (4 Ogólnopolskie Odznaki Jakoci eTwinning, w tym równie jedna nagroda rangi europejskiej), a take kilka wymian odbytych z rónymi krajami z Europy. Dziki udziaowi w tego typu przedsiwziciach modzie ma szans ywej rozmowy w jzyku angielskim i niemieckim z przedstawicielami innych pastw oraz spotkania z poznanymi przyjaciómi zza granicy.

Na mapie podróy gimnazjalistów z „Dwójki” znalazy si tym razem dwie placówki, z którymi szkoa nie wspópracowaa wczeniej. S to: Osnovna škola ''Josip Kozarac'' Josipovac Punitovaki z Punitovci w Chorwacji oraz Snekkersten Skole, afd. Egevænget z Helsingør w Danii. Uczniowie z klasy 1b oraz 2a przy wsparciu swych wychowawczy – p. Jolanty Piaseckiej i p.Anniki Niburskiej - bd realizowali z w/w szkoami projekt edukacyjny eTwinning zatytuowany: Muzyczne dwiki dookoa nas. Oprócz gównego celu przedsiwzicia nastpi te popularyzowanie jzyka angielskiego i niemieckiego wród modych ludzi. Uczniowie porównaj gatunki muzyczne oraz wykonawców jakich obecnie sucha mode pokolenie w krajach partnerskich, wybior najpopularniejsze zespoy i wokalistów oraz stworz wspólnie midzynarodow list ulubionych przebojów. Gimnazjalici bd take przygotowywa prezentacje w programie PowerPoint na temat rónych gatunków muzycznych i ich przedstawicieli, a nastpnie wykorzystaj dostpne na twinspace narzdzia internetowe takie jak: chat, forum, twinblog, dziki którym wymieni si wykonanymi zadaniami z przyjaciómi ze szkó partnerskich. Aby oywi projekt pod wzgldem jzykowym, koordynatorki przedsiwzicia zaplanoway równie dwukrotny udzia uczniów w midzynarodowych warsztatach jzykowych organizowanych przez FERSO (Fundacj Edukacji i Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego), z których pierwsze odbd si ju po feriach zimowych w Bibliotece Miejskiej w odzi.

<< powrót
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo