Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Cele i załozenia projektu

Dwa istotne cele skłoniły nas do opracowania projektu edukacyjnego     pt. „Jedna gmina – wiele problemów”. Pierwszym było uświadomienie uczniom przynależności do miejsca zamieszkania, wzbudzenia zainteresowania lokalną historią oraz współczesnymi problemami naszej gminy. Drugim - chęć przełamania stereotypów w myśleniu o urzędzie jako miejscu nieprzystępnym dla mieszkańców.

Szczególny nacisk położyliśmy na zainteresowanie sprawami naszej gminy przez aktywne uczestnictwo w konkretnych pracach (odwiedzanie interesujących nas miejsc, tworzenie albumów i  plakatów , kręcenie filmów, czy też pisanie sprawozdań i podań ).

Zamiarem naszym było zwrócenie uwagi młodego człowieka na historię lokalną, wzbudzanie szacunku do niej, a także zainteresowanie młodego pokolenia otaczający  światem, tym najbliższym. Zamierzeniem programu było także dostrzeżenie ogromnych możliwości uczniów, wykorzystanie ich młodzieńczej fascynacji i  ogromnej chęci odkrywania świata. Uważaliśmy, że najbardziej interesujące i korzystne  dla młodego człowieka okaże się twórcze działanie i uczenie się przez doświadczenie.

Istotnym w realizacji programu stał się aktywny udział uczestników oraz ich umiejętność pracy w grupie, młodzi ludzie mogli się nawzajem uzupełniać, a nie rywalizować. Ci, którzy się do niego włączyli, nabyli różne umiejętności: redagowania pism użytkowych, stawiania pytań otwartych i zamkniętych oraz tworzenia wywiadów, posługiwania się kamerą i montowania filmu, negocjowania, debatowania. Projekt ten miał być także sposobem na ugruntowanie i uporządkowanie zdobytej wiedzy, jak też tworzyć szansę na rozbudzenie zainteresowań. Pozwolił uczniom nabrać szacunku do pracy własnej i innych, sprzyjał budowaniu więzi ze społecznością lokalną i uczył tolerancji dla inności.

Proponowany przez nas projekt okazał się bardzo bogaty, dał uczniom  możliwość wyboru tematu i sposobu zaangażowania. Intencją naszą było umożliwienie uczestnikom udziału w różnorodnych działaniach. Chcieliśmy, aby  włączyli się do nich  wszyscy gimnazjaliści. Ponadto zaprosiliśmy do udziału w projekcie jak największą liczbę osób spoza szkoły, w tym celu nawiązaliśmy współpracę z różnymi instytucjami: Urzędem Miasta i Gminy w Koluszkach, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową Nr 2,Przedszkolem Nr 2, Przedsiębiorstwem „Agat”, a także zaangażowaliśmy do współpracy rodziców. 

Uczestnicy projektu.

Uczestnikami projektu są wszyscy gimnazjaliści oraz nauczyciele: historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, geografii, informatyki, plastyki, języka niemieckiego, języka angielskiego.

Czas realizacji projektu.

Program edukacyjny był realizowany  od października do grudnia. Jego założeniem stał się aktywny udział w zadaniach zaproponowanych przez uczniów naszego gimnazjum.

Przewidziane zostało spotkanie wszystkich uczestników na zakończenie projektu. Czas przewidziany na realizację poszczególnych tematów został ściśle określony, zależnie od zainteresowań i zaangażowania  uczestników oraz od opiekunów poszczególnych grup.

Zasady oceniania

Ocena prac została dokonana na kilku etapach. Za każde sprawozdanie przyznawaliśmy określona liczbę punktów w skali od 0 – 6 punktów. Dodatkowe punkty  od (1–3) grupa mogła otrzymać za umiejętność współpracy i zaangażowanie indywidualne. Na ostateczną ocenę  wpływała również estetyka pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów

Zrealizowane zadania

Formy ralizacji

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie wszystkie klasy zostały zapoznane z zasadami i celami konkursu na projekt obywatelski. Staraliśmy się, aby wszyscy uczniowie mieli  możliwość zaprezentowania własnych pomysłów. Po przeprowadzeniu „burzy mózgów” spisaliśmy najlepsze pomysły.

Uczniowie chcieli wyjść ze swymi działaniami poza mury szkoły i zaangażować mieszkańców oraz lokalne  instytucje. Jedna z uczennic, Dagmara Głowacka  zaproponowała nakręcenie filmu o naszym urzędzie. Jej pomysł zapoczątkował szereg działań podjętych przez prawie wszystkich uczniów naszego gimnazjum. Spośród wielu propozycji tytułów projektu wybrano:„ Jedna gmina – wiele problemów”.

Z grupy uczniów klas III zostali wybrani liderzy, którzy mieli wspólnie z nauczycielami koordynować cały projekt. Ustalono harmonogram działań i przystąpiono do realizacji projektu.

Zadania  projektu zostały przydzielone do trzech grup:

I. ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z PRACĄ URZĘDU

II.ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW PROBLEMAMI LOKALNYMI

III.ZAINTERESOWANIE PROBLEMEM GLOBALIZACJI

Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu była wizyta uczniów klasy II D wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Miasta i Gminy Koluszki. Wycieczkę poprzedziły zajęcia traktujące o strukturze urzędu. Następnym etapem było opracowanie przez uczniów planu wycieczki.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie z pracą urzędników, zaprezentowanie poszczególnych stanowisk. Wizyta miała także ułatwić uczniom w przyszłości  załatwianie spraw urzędowych. Pod kierunkiem pracownika urzędu uczniowie zwiedzili wiele stanowisk, dowiedzieli się na czym polega praca burmistrza, jaką funkcję pełni w urzędzie skarbnik, jakie zadania leżą w gestii Naczelnika Wydziału Gospodarczego. Zaskoczeniem dla uczniów był fakt, że w USC nie tylko zawierane są związki małżeńskie, ale także wydawane są dokumenty akty urodzenia i zgonu. Ciekawym doświadczeniem była nauka wypełniania wniosku o wydanie dowodu osobistego

Efektem tych działań były prezentacje w Power Point dotyczące struktury naszego urzędu.

Aby więcej uczniów mogło poznać zasady funkcjonowanie naszego urzędu postanowiliśmy zaprosić do szkoły pana burmistrza Waldemara Chałata.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów  z pracą burmistrza oraz nawiązanie bliższego kontaktu z  przedstawicielem miasta. Uczniów interesował powszedni dzień pracy burmistrza,  problemy z jakimi borykają się na co dzień władze koluszkowskie,  działania, jakie zostały podjęte w okresie trwania kadencji obecnych władz. Były również pytania bardziej osobiste, np. co daje burmistrzowi  największą satysfakcję w pracy, a także  jakie są jego plany na przyszłość. Pan burmistrz bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie pytania uczniów.

Kolejnym elementem naszego projektu był udział uczniów w Sesji Rady Miejskiej. Grupa z zainteresowaniem przysłuchiwała się obradom, jak później stwierdziła uczennica Katarzyna Spis, było to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. Dzięki uczestnictwu w sesji lepiej poznała problemy naszej gminy, dowiedziała się również na czym polega  praca radnych miasta. Takie czynne zainteresowanie młodych ludzi problematyką społeczną,  powinno w przyszłości zaowocować bardziej aktywnym uczestnictwem w życiu obywatelskim.

Największym przedsięwzięciem tego projektu była realizacja filmu „W NASZYM URZĘDZIE ”. Był to pomysł jednej z uczennic - Dagmary Głowackiej, która wcieliła się później także w rolę dziennikarki. W pierwszej kolejności uczniowie gimnazjum zwrócili się do pana burmistrza z prośbą o zgodę na nakręcenie filmu. Po uzyskaniu akceptacji  władz, wielokrotnie spotykali się z urzędnikami, omawiając  najistotniejsze problemy. Nakręcenie filmu poprzedziło szereg działań związanych z etapami powstawania filmu. Bartek Mucha – kamerzysta doskonalił obsługę kamery, zapoznał się także z programami ułatwiającymi montaż filmu.

Wspólnie z nauczycielką języka polskiego uczniowie opracowali scenariusz, a realizując proces filmowy, mogli przekonać się, jak ciężka jest praca dziennikarska i aktorska. Niewątpliwym atutem tego zadania była możliwość  współpracy z wieloma urzędnikami, doskonalenie warsztatu dziennikarskiego. Przedsięwzięcie z pozoru łatwe i przyjemne okazało się nie lada wyczynem i kosztowało uczniów wiele trudu i poświęcenia.

Dzięki temu filmowi udało nam się przełamać pokutujący pogląd, że urząd jest miejscem nieprzychylnym obywatelom. Uczniowie niezwykle miło wspominają współpracę z pracownikami Urzędu.

Elementem nierozerwalnie związanym z tworzeniem filmu było nawiązanie współpracy z Przedszkolem Nr2 i Szkołą Podstawową Nr2. Głównym celem było przeprowadzenie ankiety wśród dzieci na temat urzędu i burmistrza, zarejestrowanie tych wypowiedzi kamerą, a następnie dołączenie ich do filmu „W NASZYM URZĘDZIE”.

Uczniowie opracowali pytania zarówno dla przedszkolaków jak i czwartoklasistów, tym samym doskonalili umiejętność przeprowadzania wywiadu. Dla dzieci w przedszkolu został również zorganizowany konkurs plastyczny. Uczniowie gimnazjum nawiązali kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury i dzięki przychylności dyrektora tejże placówki, w Kinie Odeon została zorganizowana wystawa prac konkursowych. Najlepsze rysunki zostały nagrodzone. To zadanie pozwoliło uczniom kształcić umiejętność pracy w grupie oraz dobrej organizacji.

Naszym celem było również nawiązanie współpracy ze szkołą w Niemczech. Chcieliśmy dowiedzieć się jak funkcjonują władze lokalne w mieście niemieckim, wielkością zbliżonym do naszej miejscowości. W tym celu dzieci po opieką germanistki zredagowały list w języku niemieckim i za pomocą Internetu rozesłały go do kilku szkół. Niestety, jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Liczymy jednak, że uda na się nawiązać kontakt chociaż z jedną szkołą. Nie mniej jednak, to działanie również przyniosło uczniom pewne korzyści. Mianowicie, dzięki temu doskonalili znajomość języka niemieckiego oraz poprawność redagowania listu.

Opisane tu działania nie wyczerpują bynajmniej całego zagadnienia. Zdajemy sobie sprawę, że problemów gminy jest zdecydowanie więcej. Ze względu na ograniczony czas trwania projektu zajęliśmy się tylko niektórymi problemami.

Uważaliśmy,że zapoznanie uczniów z historią własnego miasta to obowiązkowy element edukacji regionalnej, realizowanej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Ważnym stał się dla nas cel dotyczący wychowania obywatelskiego, stąd pomysł zorganizowania konkursu dla klas pierwszych pod hasłem  KOLUSZKI – MOJE MIASTO. Zdobyta wiedza, jak sami zauważyli, pozwoliła nawiązać emocjonalne więzi z miejscem zamieszkania, rozwinęła w nich uczucie patriotyzmu. Poza tym, uczniowie przygotowywali prezentacje w Power Point, dotyczące historii Koluszek. Prezentowali zdjęcia pokazujące przeszłość miasta i przedstawiające współczesne jego oblicze. Dzięki temu zdaniu nie tylko utrwalali wiedzę o naszym mieście, ale także doskonalili umiejętności wykorzystania komputera. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie plakatów i albumów o naszej gminie. Uczniowie wyszukiwali odpowiednie materiały, a następnie zaprezentowali w różnego rodzaju kompozycjach.

Do sprawozdania chcielibyśmy dołączyć również pewne działanie, które realizowane było od marca do maja tego roku. Uważamy jednak, że jest ono nieodłącznym elementem związanym z poznawaniem lokalnej przeszłości. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, który wydał przy naszym udziale książkę zawierającą legendy i podania związane z folklorem gminy. Uczniowie ówczesnej klasy IIb, zebrali z archiwum „Tygodnia w Koluszkach” krótkie opisy, które później rozwinęli w fabularne historie, uzupełniając je szczegółami topografii terenu. Autorem najlepszej publikacji był Jakub Zając, jego praca znalazła się w wydanym zbiorze

Innym gminnym problemem jest ochrona środowiska. Chcąc zainteresować uczniów tym tematem została zorganizowana wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Uczniowie poznali kolejne etapy oczyszczania ścieków i konieczność stosowania metody mechanicznej, chemicznej i biologicznej w jednym ciągu technologicznym. Zobaczyli także efekty działania oczyszczalni i wykazali się dużą wiedzą na temat skutków wylewania ścieków komunalnych na łąki i pola uprawne. Największym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium, w którym wykonywane są badania i analizy chemiczne ścieków.

Młodzież dowiedziała się o ilości produkowanych i oczyszczanych ścieków w ciągu doby. Przekonała się także o konieczności budowy i modernizacji oczyszczalni w każdej miejscowości.

Problemem związanym tematycznie z czystością środowiska, jest usuwanie śmieci. Tym tematem zajęła się szerzej uczennica z klasy III D, która napisała pracę „CO DZIEJE SIĘ ZE ŚMIECIAMI W NASZEJ GMINIE”

Trzecią i ostatnią grupę zadań tworzyły te, które poruszają problem globalizacji.

Włączyliśmy je do naszych działań, ponieważ globalizacja nie jest tylko problem światowym, również nasze miasto i gmina podlega nieustannym zmianom i rozwojowi. Aby zainteresować uczniów tym zagadnieniem, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i geografii zostały przeprowadzone zajęcia. W ich trakcie uczniowie zapoznali się z różnymi definicjami terminu globalizacja. Zwrócili uwagę, na szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą ten proces. Wśród uczniów została również przeprowadzona ankieta na powyższy temat. Nasi gimnazjaliści postanowili przekonać się, co sądzą na temat globalizacji również znani koluszkowianie. Efektem tych działań stało się nakręcenie krótkiego filmu. Pierwszym krokiem było stworzenie listy pytań, następnie uczniowie pozyskali przychylność przedstawicieli różnych instytucji: MOK-u, Przedsiębiorstwa „Agat”, władz Urzędu Miasta oraz Szkoły Podstawowej Nr 2. Uczniowie włączyli  film do programu publicystycznego o globalizacji.

Najważniejszym elementem powyższego programu była debata pt.„Globalizacja – szanse i zagrożenia”. Gimnazjaliści wcześniej poznali zasady debaty, wraz z nauczycielami opracowali materiał i podzielili się na dwie grupy, zwolenników i przeciwników globalizacji. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury został przygotowany program publicystyczny zaprezentowany szerokiej publiczności w Kinie Odeon. Oprócz uczniów różnych szkół, na przedstawienie zostali zaproszeni goście : przedstawiciele Urzędu Miasta, dyrektorzy innych szkół, a także osoby biorące udział w filmie o globalizacji.

Przedstawienie składało się z kilku części. Elementem wprowadzającym w temat globalizacji była scenka satyryczna „Welcome Kolumb”, ukazująca moment rozpoczęcia globalizacji. Następnie publiczności został zaprezentowany film „Znani koluszkowianie o globalizacji”. Najważniejszym punktem programu była debata. Wszyscy zebrani na sali z uwagą przysłuchiwali się naszym uczniom, którzy zaprezentowali dwa odmienne stanowiska. Na zakończenie programu głos zabrał nasz gość specjalny, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej.

Nasi gimnazjaliści wzięli również udział w konkursie plastycznym  „Globalizacja-  szanse i zagrożenia”. Prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawie w Kinie Odeon.

UZYSKANE EFEKTY

Projekt "Jedna gmina – wiele problemów” pozwolił uczniom zdobyć obszerną wiedzę na temat funkcjonowania gminy i jej problemów, historii miasta oraz przyjrzeć się  problemowi globalizacji.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu uczniowie nauczyli się korzystania z różnych źródeł informacji, porządkowania ich i prezentowania innym. Nawiązywali kontakt z lokalną społecznością: negocjowali z pracownikami gminy, z przedstawicielami instytucji użyteczności publicznej. Przeprowadzając wywiady, pozyskiwali informacje od mieszkańców miasta. Rozmawiali  z przedstawicielami władz miejskich, znanymi koluszkowianami i przedszkolakami.

Wzbogacając swój uczniowski warsztat, kształcili i doskonalili umiejętności z różnych dziedzin.  Z wiedzy o społeczeństwie: uczyli się współpracy grupowej, dostrzegli proces globalizacji. Z historii : wyciągali wnioski i kojarzyli fakty historyczne, przez pryzmat historii lokalnej, poznawali historię kraju. Z informatyki : tworzyli stronę internetową, tworzyli prezentacje w Power Point, korzystali z różnych programów komputerowych, potrzebnych do realizacji filmu. Z języka polskiego: wypełniali i formularze urzędowe, redagowali pisma urzędowe (zaproszenie, ogłoszenie, protokół, sprawozdanie, podanie), stworzyli scenariusz filmowy oraz fabułę filmu dokumentalnego.

Dzięki temu przedsięwzięciu nasza szkoła miała okazję zaistnieć w świadomości lokalnej, podjęła współpracę z wieloma instytucjami

Niewątpliwym atutem projektu było jego  oddziaływanie na szeroki krąg odbiorców. Jego zadania skierowane były do różnych grup społeczności naszego miasta. Realizacja filmu o urzędzie była niezwykłym przeżyciem nie tylko dla naszych uczniów, ale także dla osób reprezentujących urząd. Pracownicy tegoż urzędu mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zainteresować uczniów swoją pracą, mieli okazję wypromować się wśród młodego pokolenia, a w konsekwencji kształtować  w młodym człowieku postawę  obywatelską. 

Niektóre instytucje mogły poszerzyć krąg swoich odbiorców, mogły zainteresować młodzież swoją oferta np. MOK i Kino Odeon.

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo