Gimnazjum nr 2 w Koluszakch

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACYJNYM1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, ewentualnie ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do klasy trzeciej.

2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

3. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu (może być przedłużony za zgodą opiekuna zespołu).

4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

5. Tematyka powinna uwzględniać propozycje zgłoszone przez uczniów.

6. Ten sam temat projektu może być wybrany za zgodą opiekuna projektu przez kilka zespołów uczniowskich.

7. Zespół projektowy liczy od 2 do 8 uczniów (w określonych przypadkach liczba członków może być większa).

8. Zespoły mogą być klasowe lub międzyoddziałowe.

9. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu lub nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca klasy, w porozumieniu z opiekunem projektu, włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

10. Do zadań opiekuna projektu należy:
a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów,
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,
c) prowadzenia konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
d) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,
e) pomoc w prezentacji projektu.

11. Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego następujących warunków:
a) czynny udział w pracy nad projektem w zespole, a także wykonanie konkretnego zadania
b) doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami).

12. Zakończeniem projektu jest jego prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

13. Oceny projektu dokonuje opiekun, który przed jej dokonaniem może konsultować się z innymi nauczycielami.
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo