Realizacja projektu w ramach okresu przygotowawczego w celu przyjcia Gimnazjum nr 2 w Koluszkach do Regionalnej Sieci Szkó i Przedszkoli Promujcych Zdrowie w roku szkolnym 2008/2009

Promocja zdrowia w szkole to ogrom pracy i dziaa, które powinny by podejmowane przez ca spoeczno szkoln oraz osoby z ni zwizane. Edukacja zdrowotna zawsze bya obecna w szkole. Na lekcjach wychowawczych, biologii czy wychowania fizycznego podejmowano zagadnienia zwizane z promocj zdrowia.

Obecnie yjemy w czasach, gdy bardzo wiele mówi si o zdrowym odywianiu, aktywnoci fizycznej i walce z uzalenieniami. Dlatego bardzo wana jest promocja zdrowia prowadzona przez spoecznoci szkolne.

Kady z nas powinien wiedzie, jakie zachowania sprzyjaj, a jakie zagraaj zdrowiu. Wana jest nie tylko wiedza o zdrowiu fizycznym i dobrym samopoczuciu, ale take waciwe postawy wobec zdrowia wasnego i innych oraz podejmowanie odpowiednich decyzji.

Dla nas szkoa promujca zdrowie to spoeczno, która umie ze sob wspópracowa na rónych paszczyznach, wspiera si i pomaga sobie w podejmowanych dziaaniach. Chcielibymy wyj ze swoimi dziaaniami poza mury naszego gimnazjum, do modszych i starszych, pokaza, e mona zrobi wiele ciekawych i poytecznych rzeczy dla wasnego zdrowia.

Projekt, który bdziemy realizowa oparty jest na kilku wanych zasadach, jakich bdziemy przestrzega. Nasze dziaania bd prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem i przeprowadzimy ewaluacj wyników pracy. Wczymy do projektu jak najliczniejsz grup osób ze spoecznoci szkolnej i spoza szkoy. Koordynator bdzie czuwa nad systematyczn realizacj zaplanowanych dziaa i waciw wspóprac w zespole zadaniowym odpowiedzialnym za promocj zdrowia w Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.


Plan pracy na rok szkolny 2008/2009 >>

Realizacja programu "Trzymaj form" - prezentacja >>


 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo