Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Skład  Rady Rodziców

 p. Anna  Krzemińska-Napierała

 p. Sylwia Nowakowska

Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców, uczniów (po jednym z każdej klasy) i wyraża potrzeby uczniów wobec dyrektora Gimnazjum i Radą Pedagogiczną. Do prowadzenia bieżącej pracy Rady Rodziców powołuje się Prezydium. 

Zadania Rady Rodziców:

>Uczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego i planu pracy Gimnazjum.

>Gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, darczyńców  oraz innych źródeł.

>Ułatwianie Gimnazjum współpracy i współdziałania z rodzicami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem.

>Wyrażanie i przekazywanie organowi prowadzącemu swej opinii o pracy Gimnazjum.


Najważniejsze punkty regulaminu
Rady Rodziców:

Kadencja Rady trwa dwa lata.

Rada pełnym składzie odbywa swoje posiedzenie trzy razy w roku szkolnym.

Posiedzenie Prezydium zwołuje się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Uchwały Rady są podejmowane większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 jej członków.

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo