„Baczmy, co charakter dziecka nam daje, czytajmy w duszy jego jak w ksice, otoczmy dziecko mioci, nie bojc si wcale rozumnie je kocha i pozwólmy mu rozwija si w czystej atmosferze”.

Janusz KorczakProjekt edukacyjny

WYCHOWUJEMY JZYKIEM KORCZAKAObchody Roku Korczaka 
w Gimnazjum nr 2 w Koluszkach


Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka rok 2012 zosta ogoszony rokiem Janusza Korczaka.

UCHWAA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka z dnia 16 wrzenia 2011 r.

Janusz Korczak to wybitny polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz i dziaacz spoeczny ydowskiego pochodzenia. By oficerem Wojska Polskiego, zaoycielem i opiekunem Domu Sierot w Warszawie.

Henryk Goldszmit, bo tak brzmiao jego prawdziwe nazwisko, urodzi si 22 lipca 1878 r. w Warszawie, zgin prawdopodobnie 6 sierpnia 1942 r. w Treblince.

Janusz Korczak by wiatowej sawy prekursorem dziaa na rzecz praw dziecka. Traktowa dzieci nie tylko jako przedmiot troski ze strony dorosych. Gosi i realizowa w praktyce ide respektowania praw i interesów dzieci, ich samostanowienia i emancypacji.

Wierno tym pogldom potwierdzi wasnym yciem. Zgin w komorze gazowej niemieckiego nazistowskiego obozu zagady w Treblince wraz ze swoimi 192 wychowankami.

W 2012 r. przypada siedemdziesita rocznica Jego mierci.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddajc hod temu wielkiemu czowiekowi, ogasza rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Marszaek Sejmu: G. Schetyna

Spoeczno Gimnazjum nr 2 w Koluszkach w nawizaniu do treci Uchway i w trosce o zachowanie pamici historycznej pragnie wczy si w obchody Roku Korczaka poprzez realizacj projektu edukacyjnego Wychowujemy jzykiem Korczaka. Projekt obejmuje cykl dziaa, przewidzianych na okres od kwietnia do grudnia 2012r.

Cele projektu:

-Uczczenie 70 rocznicy mierci Janusza Korczaka;
-Propagowanie idei samorzdnoci wród modziey;
-Pogbianie wiedzy o yciu, twórczoci i dziaalnoci Starego Doktora;
-Rozpowszechnianie Korczakowskiego wzoru wychowawcy wród nauczycieli;
-Rozwijanie artystycznych (literackich, plastycznych) zainteresowa i zdolnoci modziey w myl zasad wychowawczych Janusza Korczaka;
-Upowszechnianie twórczoci Janusza Korczaka o tematyce wychowawczej;

Harmonogram zaplanowanych dziaa

Zaplanowane dzialania Termin
realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Uwagi
Inauguracja obchodów- apel. Przedstawienie spoecznoci uczniowskiej celów projektu oraz harmonogramu dziaa Kwiecie B.Gudanis
E.Pietrzyk
Przygotowanie gazetki ciennej powiconej Januszowi Korczakowi
-Warsztaty dla przedstawicieli samorzdów szkolnych z terenu Gminy Koluszki przybliajce ide samorzdnoci wedug Korczaka
-Warsztaty dla nauczycieli „Korczakowski wzór wychowawcy”
Kwiecie/maj B.Gudanis Warsztaty poprowadzi prezes Fundacji Korczakowskiej p.Wojciech Lasota
Cykl godzin wychowawczych dotyczcych Praw Dziecka. Ukazanie postaci J. Korczaka jako prekursora tych praw Maj E.Pietrzyk Godziny wychowawcze bd realizowane w klasach pierwszych
Konkurs plastyczny Inspirowany utworem W Szlengela Kartka z dziennika” Akcji” Czerwiec B.Michniewicz
Mdro zaklta w sowach czyli recytujemy teksty Starego Doktora- konkurs midzygimnazjalny Padzienik Polonici, bibliotekarz
Przygotowanie,we wspópracy z ydowskim Instytutem Historycznym, wystawy powiconej Staremu Doktorowi. Wykad historyczny wygoszony przez dr Pawa Fijakowskiego, pracownika IS Termin do uzgodnienia Bibliotekarz
Akcja „ Pomómy dzieciom Janusza Korczaka” Grudzie Samorzd szkolny, wolontariat Zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo