Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum z zakresu przedmiotów humanistycznych.

 Czytanie i odbiór tekstów kultury

 Uczeń:
1. Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
a. czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu i interpretacji;
b. czyta teksty należące zwłaszcza do polskiego dziedzictwa kulturowego.
2. Iterpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy,
a. odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji, dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie.
3. Wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,
a.  wyszukuje informacje w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach itp.
4. Dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje,
a. dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki.
5. Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata,
a. odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym.
6. Dostrzega konteksty niezbędne dla interpretacji tekstów kultury i wypowiada się na ich temat,
a. dostrzega kontekst: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny;
b. wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą, itp.).
7. Dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.

 Tworzenie własnego tekstu

 Uczeń:
 8. Buduje wypowiedzi w formach określonych w podstawie programowej, poprawne pod względem językowym i stylistycznym,
a. buduje wypowiedzi w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik.
 9. Posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek edukacyjnych.
10. Tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej.
11. Zna i stosuje zasady organizacji tekstu,
a. tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym.
12. Formułuje, porządkuje, wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze.
13. Analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury.
14. Dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie.
15. Wypowiada się na temat kontekstowych uwarunkowań tekstów kultury,
a. analizuje kontekstowe uwarunkowania tekstów kultury
b. wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką , literaturą)
16.Wypowiada się na tematy związków między kulturą rodzimą , a innymi kręgami kulturowymi,
a. komentuje powiązania, zwłaszcza między kulturą polską ,a śródziemnomorską,
b. określa te powiązania w zakresie: polityki, kultury, gospodarki, życia codziennego, w odniesieniu do przeszłości i w czasach obecnych.
17.Formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski,
a. wypowiada się na temat sytuacji problemowej dostrzeganej w tekstach kultury,
b. stawia pytania zmierzające do określenia istoty problemu

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo