Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu.

Uczeń:

1. Stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze:
a. czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie
b. wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk,właściwości, zachowań obiektów i organizmów
c. stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska.
2. Wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
a. stosuje w praktyce własności działań,
b. operuje procentami,
c. posługuje się przybliżeniami,
d. posługuje się jednostkami miar
3. Posługuje się własnościami figur:
a. dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,
b. oblicza miary figur płaskich i przestrzennych
c. wykorzystuje własności miar.

II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji.

 Uczeń:

4.Odczytuje informacje przedstawione w formie:
a. tekstu,
b. mapy,
c. tabeli,
d. wykresu,
e.rysunku,
f. schematu,g.fotografii.
5. Operuje informacją:
a. selekcjonuje informacje,
b. porównuje informacje,
c. analizuje informacje,
d. przetwarza informacje,
e. interpretuje informacje,f. czytelnie prezentuje informacje,
f. wykorzystuje informacje w praktyce.

III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności zwłaszcza przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych.

Uczeń:

6. Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:
a. wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,
b. określa warunki jego występowania,
c. opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
d. wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk.
7. Posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:
a. zapisuje wielkości za pomocą symboli,
b. zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych,
c. przekształca wyrażenia algebraiczne,
d. zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności.
8. Posługuje się funkcjami:
a. wskazuje zależności funkcyjne,
b. opisuje funkcje za pomocą wzorów,
c. wykresów i tabel,analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski.
9. Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:
a. łączy zdarzenia w ciągi przemian, wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
b. analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
c. potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

 Uczeń:

10. Stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:
a. formułuje, sprawdza hipotezy,
b. kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.
11. Analizuje sytuację problemową:
a. dostrzega i formułuje problem,
b. określa wartości dane i szukane (określa cel).
12. Tworzy modele sytuacji problemowej:
a. wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
b. zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych
c. potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.
13. Tworzy i realizuje plan rozwiązania:
a. rozwiązuje równania, nierówności stanowiące model problemu,
b. układa i wykonuje procedury osiągania celu.
14. Opracowuje wyniki:
a. ocenia wyniki,
b.  interpretuje wyniki
c. przedstawia wyniki

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo